Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm


Câu 11135 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...