Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là :


Câu 11136 Thông hiểu

Dạng cân bằng của nghệ sĩ xiếc đang đứng trên dây là :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...