Người làm xiếc đi trên dây thường cầm một cây gậy nặng để làm gì?


Câu 11137 Thông hiểu

Người làm xiếc đi trên dây thường cầm một cây gậy nặng để làm gì?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...