Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực là:


Câu 11139 Nhận biết

Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...