Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự cân bằng lực?


Câu 11140 Thông hiểu

Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự cân bằng lực?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...