Một vật rắn đứng cân bằng dưới tác dụng của hai lực. Hai lực đó phải


Câu 11141 Thông hiểu

Một vật rắn đứng cân bằng dưới tác dụng của hai lực. Hai lực đó phải


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...