Nếu dây treo của vật rắn trong hình sau không thẳng đứng thì vật có cân bằng không?


Câu 11142 Thông hiểu

Nếu dây treo của vật rắn trong hình sau không thẳng đứng thì vật có cân bằng không?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...