Ta nói lực tác dụng lên vật rắn được biểu diễn bởi một véctơ trượt vì:


Câu 11143 Thông hiểu

Ta nói lực tác dụng lên vật rắn được biểu diễn bởi một véctơ trượt vì:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...