Chọn phương án sai khi nói về trọng tâm của vật rắn


Câu 11145 Thông hiểu

Chọn phương án sai khi nói về trọng tâm của vật rắn


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...