Khi vật rắn được treo bằng một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng thì:


Câu 11147 Thông hiểu

Khi vật rắn được treo bằng một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng thì:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...