Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật.


Câu 11148 Thông hiểu

Trong các vật sau vật nào có trọng tâm không nằm trên vật.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...