Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là


Câu 1115 Vận dụng

Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) nR + nRO = nHCl / 2

$\to \,\,{{\bar{M}}_{R,RO}}=\frac{6,4}{0,2}=32$

=> R < 32 < R + 16 

Xem lời giải

...