Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo:


Câu 11150 Thông hiểu

Để tăng mức vững vàng của trạng thái cân bằng đối với xe cần cẩu người ta chế tạo:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...