Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực


Câu 11151 Nhận biết

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...