Mức vững vàng của cân bằng được xác phụ thuộc vào:


Câu 11152 Thông hiểu

Mức vững vàng của cân bằng được xác phụ thuộc vào:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...