Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Câu 1117 Vận dụng

Hoà tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Do dung dịch sau phản ứng có nồng độ mol bằng nhau nên : nACl2 = nBCl2 = a

TH1: Nếu dung dịch chỉ chứa 2 muối

A + 2HCl → ACl2 + H2

B + 2HCl →  BCl2 + H2

+) nHCl = 2a + 2a = 0,25

 => MBe = 9 < 19,6 < MB

$19,6 = \frac{{9a + a.{M_B}}}{{2a}}\,\, \to \,\,{M_B} = 30,2$ (loại)

TH2: Dung dịch sau phản ứng chứa HCl dư

nHCl = nACl2 = nBCl2 = a

=> nHCl (ban đầu)  = 0,25 = 4a + a

${{\bar{M}}_{(A,B)}}=\frac{2,45}{2a}=24,5\,\,\,\to \,\,9,24<\bar{M}\,<24,5$

Nếu A là Be => MA = 9

=> $24,5=\frac{9a+a.{{M}_{B}}}{2a}\,\,\to \,\,{{M}_{B}}=40\,\,(Ca)$

Xem lời giải

...