Phương trình: căn (x - 1)  = x - 3 có tập nghiệm là:


Câu 11206 Nhận biết

Phương trình: $\sqrt {x - 1}  = x - 3$ có tập nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình có dạng: $\sqrt {f(x)}  = g(x)$, điều kiện là $g(x) \ge 0$

Khi đó: $f(x) = {g^2}(x)$, giải phương trình ta tìm được $x$ .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.