Số nghiệm của phương trình căn ((x^2) + 2x + 4)  = căn (2 - x) là:


Câu 11212 Nhận biết

Số nghiệm của phương trình $\sqrt {{x^2} + 2x + 4}  = \sqrt {2 - x} $ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương trình có dạng: $\sqrt {f(x)}  = \sqrt {g(x)} $, điều kiện là $g(x) \ge 0$ hoặc $f(x) \ge 0$. Khi đó: $f(x) = g(x)$, giải phương trình ta tìm được $x$ .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.