Hệ phương trình ( m( rm(x)) + y = m + 1 x - my = 2017 right. có nghiệm khi:


Câu 11250 Nhận biết

Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}m{\rm{x}} + y = m + 1\\x - my = 2017\end{array} \right.$ có nghiệm khi:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Tính các định thức : $D, D_x, D_y$

+ Xét điều kiện để hệ phương trình có nghiệm là $D ≠ 0$ hoặc $D = D_x = D_y = 0$

Xem lời giải

...