Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%.


Câu 1127 Vận dụng

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ. Giả thiết hiệu suất phản ứng là 80%.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

(C6H10O5)n → nC6H12O6 . Bỏ qua hệ số n để tiện tính toán

Xem lời giải

...