Lên men một tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là :


Câu 1128 Vận dụng

Lên men một tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

(C6H10O5)n → nC6H12O→2nC2H5OH  +  2nCO2

nC2H5OH = 2ntb

\(A\xrightarrow{H%}B\)  ( H là hiệu suất phản ứng)

\(H\%  = \dfrac{{{m_{thuc\,te}}}}{{{m_{ly\,thuyet}}}}.100\%  =  > {m_{thuc\,te}} = {m_{ly\,thuyet}}.H\% \)        

Xem lời giải

...