Một ôtô chuyển động trên đoạn đường thẳng. Trong 1/2 quãng đường đầu đi với vận tốc 40km/h , trong 1/2 quãng đường còn lại ôtô đi với vận tốc như sau: trong 1/2 thời gian đầu với vận tốc 75km/h và trong 1/2 thời gian cuối với vận tốc 45km/h. Tốc độ trung bình trên đoạn đường là:


Câu 11287 Vận dụng

Một ôtô chuyển động trên đoạn đường thẳng. Trong $1/2$ quãng đường đầu đi với vận tốc $40km/h$ , trong $1/2$ quãng đường còn lại ôtô đi với vận tốc như sau: trong $1/2$ thời gian đầu với vận tốc $75km/h$ và trong $1/2$ thời gian cuối với vận tốc $45km/h$. Tốc độ trung bình trên đoạn đường là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính tốc độ trung bình: \({v_{tb}} = \dfrac{s}{t}\)

Xem lời giải

...