Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó:


Câu 11290 Thông hiểu

Chọn câu sai: Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi điều thì nó:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...