Câu nào dưới đây nói về chuyển động thẳng biến đổi đều là không đúng?


Câu 11291 Thông hiểu

Câu nào dưới đây nói về chuyển động thẳng biến đổi đều là không đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...