Chuyển động thẳng  biến đổi đều là chuyển động


Câu 11294 Nhận biết

Chuyển động thẳng  biến đổi đều là chuyển động


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...