Trong chuyển động chậm dần đều thì


Câu 11299 Nhận biết

Trong chuyển động chậm dần đều thì


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...