Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì:


Câu 11302 Thông hiểu

Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...