Chuyển động thẳng  biến đổi đều là chuyển động có


Câu 11303 Nhận biết

Chuyển động thẳng  biến đổi đều là chuyển động có


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...