Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về khái niệm gia tốc?


Câu 11305 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về khái niệm gia tốc?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyêt về gia tốc

Xem lời giải

...