Chọn câu đúng? Từ các phương trình vận tốc cho biết tính chất các chuyển động sau


Câu 11307 Thông hiểu

Chọn câu đúng?

Từ các phương trình vận tốc cho biết tính chất các chuyển động sau


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đọc phương trình vận tốc theo thời gian của vật

Xem lời giải

...