Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều?


Câu 11308 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...