Đồ thị tọa độ theo thời gian của chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng


Câu 11320 Nhận biết

Đồ thị tọa độ theo thời gian của chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...