Đồ thị a - t của chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng:


Câu 11325 Nhận biết

Đồ thị a - t của chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...