Một vật chuyển động thẳng có phương trình (x = 30 + 4t - (t^2)(m;s) ) . Tính quãng đường vật đi từ thời điểm t_1 = 1s đến thời điểm t_2 = 3s?


Câu 11340 Vận dụng

Một vật chuyển động thẳng có phương trình \(x = 30 + 4t - {t^2}(m;s)\) . Tính quãng đường vật đi từ thời điểm $t_1 = 1s$ đến thời điểm $t_2 = 3s$?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Xác định xem trong khoảng thời gian \(\Delta t\) vật có đổi chiều không

+ Thay t vào phương trình chuyển động để xác định quãng đường

Xem lời giải

...