Một vật chuyển động thẳng có phương trình vận tốc (v = 2 - 2t ).Tốc độ trung bình của vật sau 4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:


Câu 11346 Vận dụng

Một vật chuyển động thẳng có phương trình vận tốc \(v = 2 - 2t\).Tốc độ trung bình của vật sau $4s$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Xác định quãng đường đi của vật

+ Vận dụng biểu thức tính tốc độ trung bình: \({v_{tb}} = \frac{s}{t}\)

Xem lời giải

...