Tính khối lượng C2H5OH điều chế được từ 64,8 gam xeluluzơ biết hiệu suất chung của cả quá trình là 60%


Câu 1135 Vận dụng

Tính khối lượng C2H5OH điều chế được từ 64,8 gam xeluluzơ biết hiệu suất chung của cả quá trình là 60%


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

1Xenlulozơ → 1glucozơ→ 2C2H5OH

\( H\%  = \dfrac{{{m_{thuc\,te}}}}{{{m_{ly\,thuyet}}}}.100\%  =  > {m_{thuc\,te}} = m{\,_{ly\,thuyet}}.H\% \)

Xem lời giải

...