Phương trình nào sau đây cho biết vật chuyển động nhanh dần đều dọc theo chiều dương của trục x?


Câu 11354 Vận dụng

Phương trình nào sau đây cho biết vật chuyển động nhanh dần đều dọc theo chiều dương của trục x?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đọc phương trình chuyển động của vật chuyển động nhanh dần đều

+ Sử dụng lí thuyết về chuyển động thẳng biến đổi đều

Xem lời giải

...