Phương trình chuyển động của một vật có dạng (x = 3 - 4t + 2(t^2)(m;s) ). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:


Câu 11360 Vận dụng

Phương trình chuyển động của một vật có dạng \(x = 3 - 4t + 2{t^2}(m;s)\). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Đọc phương trình chuyển động

+ Viết phương trình vận tốc

Xem lời giải

...