Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v_0 = 0. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường s_1 = 3m. Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường s_2 bằng:


Câu 11366 Vận dụng

Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu $v_0 = 0$. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường $s_1 = 3m$. Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường $s_2$ bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Viết phương trình chuyển động của vật

+ Thay t vào phương trình chuyển động của vật

Xem lời giải

...