Từ 1 kg gạo nếp (có 80% tinh bột) khi lên men và chưng cất sẽ thu được V lít ancol etylic (rượu nếp) có nồng độ 45o. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,807 g/ml. Giá trị của V là


Câu 1141 Vận dụng cao

Từ 1 kg gạo nếp (có 80% tinh bột) khi lên men và chưng cất sẽ thu được V lít ancol etylic (rượu nếp) có nồng độ 45o. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,807 g/ml. Giá trị của V là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

\( H\%  = \dfrac{{{m_{thuc\,te}}}}{{{m_{ly\,thuyet}}}}.100\%  =  > {m_{thuc\,te}} = {m_{ly\,thuyet}}.H\%\)

=> ntb

1tinh bột → 1glucozơ→ 2C2H5OH

=> nC2H5OH  => m nguyên chất

Khối lượng riêng: \(D = \dfrac{{{m_{\,nguyen\,chat}}}}{{{V_{\,nguyen\,chat}}}} =  > {V_{\,nguyen\,chat}}\)

Độ rượu:  \(D_r^0 = \dfrac{{{V_{\,nguyen\,chat}}}}{{{V_{hh}}}}.100 =  > {V_{\,hh}}\)

Xem lời giải

...