Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ. Trong suốt quá trình chuyển động, tốc độ trung bình là 9 m/s. Phương trình chuyển động của chất điểm khi đi từ B đến C là?


Câu 11437 Vận dụng

Một chất điểm chuyển động thẳng có đồ thị vận tốc - thời gian như hình vẽ. Trong suốt quá trình chuyển động, tốc độ trung bình là 9 m/s. Phương trình chuyển động của chất điểm khi đi từ B đến C là?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Đọc đồ thị v - t

+ Vận dụng biểu thức: \(a = \dfrac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...