Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 


Câu 1144 Nhận biết

Nhận định nào dưới đây về tần số hoán vị gen không đúng? 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...