Ba vật chuyển động thẳng có đồ thị v - t như hình vẽ: Sau bao nhiêu giây thì vật thứ 3 sẽ dừng lại?


Câu 11440 Vận dụng

Ba vật chuyển động thẳng có đồ thị v - t như hình vẽ:

Sau bao nhiêu giây thì vật thứ 3 sẽ dừng lại?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...