Chọn phương án đúng. Chuyển động rơi tự do có:


Câu 11449 Thông hiểu

Chọn phương án đúng. Chuyển động rơi tự do có:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...