Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?


Câu 11458 Thông hiểu

Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...