Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?


Câu 11459 Thông hiểu

Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa về sự rơi tự do

Sự rơi tự do (chuyển động rơi tự do) là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

Xem lời giải

...