Một vật rơi từ độ cao (45m ) xuống đất. Lấy (g = 10m/(s^2) )


Một vật rơi từ độ cao \(45m\) xuống đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\)

Câu 11472 Vận dụng

Tính quãng đường vật rơi sau $2s$?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng phương trình chuyển động của vật rơi tự do : \(s = \frac{1}{2}g{t^2}\)

Xem lời giải


Một vật rơi từ độ cao \(45m\) xuống đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\)

Câu 11471 Vận dụng

Tính quãng đường vật rơi trong $2s$ cuối cùng ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Tính thời gian vật vật chạm đất : \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}} \)

+ Vận dụng phương trình chuyển động của vật rơi tự do : \(s = \dfrac{1}{2}g{t^2}\)

+ Xác định quãng đường vật đi được trong n(s) cuối : \(\Delta S = {S_t} - {S_{t - n}}\)

Xem lời giải

...