Hai viên bi A và B được thả rơi tự do từ cùng độ cao. Bi A rơi sau bi B (0,5s ). Tính khoảng cách giữa (2 ) bi sau (2s ) kể từ lúc bi B bắt đầu rơi? Lấy (g = 10m/(s^2) ).


Câu 11477 Vận dụng

Hai viên bi A và B được thả rơi tự do từ cùng độ cao. Bi A rơi sau bi B \(0,5s\). Tính khoảng cách giữa \(2\) bi sau \(2s\) kể từ lúc bi B bắt đầu rơi? Lấy \(g = 10m/{s^2}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng phương trình chuyển động của vật rơi tự do : \(s = \dfrac{1}{2}g{t^2}\)

Xem lời giải

...