Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:


Câu 1155 Thông hiểu

Hoán vị gen xảy ra trong giảm phân là do:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...