Lực là:


Câu 11619 Nhận biết

Lực là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...